XX

ภาคอีสานตอนล่าง

เกษตรวิสัยเตรียมร้อยใจงดเหล้าเข้าพรรษา

วัดสระเกษ เตรียมจัดงาน “ชาวเกษตรวิสัยร้อยใจงดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้พี่น้องได้ลด ละ เลิกเหล้าในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2553 ในวันเสาร์ ที่ 24 ก.ค. นี้ Read the rest of this entry »

ร้อยเอ็ดเตรียมงดเหล้าเข้าพรรษา‏

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเจตนารมณ์จัดงานปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์จัดงานปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  ณ  ห้องประชุมใหญ่วัดบ้านเปลือยใหญ่  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยประชุมแกนนำเครือข่ายจากทุกภาคส่วน  เพื่อขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553 Read the rest of this entry »

อุบลเชิญร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา

จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
ประจำปี
2553

จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม, เครือข่ายพระสงฆ์องค์การพระผู้นำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง, สภาเด็กและเยาวชน, สมาคมหมออนามัย และหน่วยงานทุกภาคส่วน ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2553 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการลงชื่อแสดงเจตนารมณ์ได้ที่ผู้นำชุมชน อสม. สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หน่วยงานราชการ วัด และสำนักสงฆ์ทุกแห่ง พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ 4 มุมเมือง และร่วมพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ในวันอังคารที่ 20 ก.ค. นี้ระหว่างเวลา 14.00 น. – 17.00 น. ที่สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี Read the rest of this entry »

อีสานล่าง…ชวนเข้าพรรษา ๕๓

การขับเคลื่อนเชิญเข้าร่วมโครงการ
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553
ภายใต้แนวคิด
“เข้าพรรษานี้ ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า”

ตรางดเหล้าเข้าพรรษา 53

การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ  จากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ ที่เมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน จะมีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก เหล้าเบียร์ และตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรม รักษาศีลทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิถีความพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุขและรายจ่ายฟุ่มเฟือย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ความรุนแรงในครอบครัวและโรคเอดส์ ซึ่งมีต้นทุนมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสียค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียมากถึงกว่า 2 แสนล้านบาท Read the rest of this entry »